Khoa Điện-Trường ĐHCNHN được thành lập vào tháng 8 năm 1998 cùng với sự phát triển của nhà trường đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về đào tạo và hội nhập quốc tế.

Giảng viên của khoa có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, các cán bộ, giảng viên của khoa luôn không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi về đạo tạo trong thời kỳ mới. Vượt qua những khó khăn và thách thức ban đầu, qua gần 10 năm trưởng thành và phát triển, khoa điện đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ.

Biên chế và tổ chức khoa có 5 bộ môn gồm: Đo lường & Điều khiển, Tự động hoá, Hệ thống điện, Nhiệt Lạnh và Bộ môn Thực hành.

Ngành học: Hiện nay khoa có 01 ngành đào tạo Thạc sỹ, 03 ngành đào tạo đại học, 03 ngành đào tạo cao đẳng và 02 ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp.