* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. TS. Phạm Văn Đại – Trưởng khoa

Cơ cấu tổ chức

TS. Phạm Văn Đại

1.1. Chịu trách nhiệm và quản lý toàn diện các mặt công tác của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

1.2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa.

1.3.Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng đội ngũ, hoạt động truyền thông.

1.4. Phụ trách hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

1.5. Phụ trách các đề án, dự án phát triển chương trình và các nhiệm vụ khoa học công nghệ được Hiệu trưởng phê duyệt.

1.6. Đề xuất Hiệu trưởng xét tốt nghiệp, học tiếp, tạm dừng học, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường cho học sinh-sinh viên thuộc khoa quản lý.

1.7. Trực tiếp điều hành tổ hành chính; Phụ trách Bộ môn Du lịch.

1.8. Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Điện thoại: 04.37655121 (Số nội bộ 208); DĐ: 0913266699

Fax:84.4.37655261

Email: daipvdhcn@gmail.com; daipv@haui.edu.vn

2. TS. Lê Thu Hương - Phó Trưởng khoa

Cơ cấu tổ chức

Thay mặt và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa chỉ đạo các mảng công việc sau:

2.1. Phụ trách tiến độ, kế hoạch đào tạo; lập dự kiến phân công giảng dạy giao cho các Bộ môn; tổng hợp phân công giáo viên báo cáo Trưởng khoa duyệt.

2.2. Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2.3. Phụ trách hoạt động thực hành, thực tế, thực tập tại doanh nghiệp.

2.4. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Khoa.

2.5. Điều hành hoạt động giáo vụ, xác nhận kết quả học tập cho HSSV và Phụ trách cố vấn học tập.

2.6. Phụ trách đào tạo ngắn hạn.

2.7. Trực tiếp điều hành và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Điện thoại: 0911239898

Email:lethuhuong6@gmail.com

2. TS. Cao Thị Thanh - Phó Trưởng khoa

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Thay mặt và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa chỉ đạo các mảng công việc sau:

3.1. Phụ trách hoạt động KHCN và NCKH.

3.2. Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế, nề nếp dạy và học của giảng viên, sinh viên trong khoa.

3.3. Phụ trách công tác sinh viên; các hoạt động phong trào.

3.4. Phụ trách công tác Chủ nhiệm chuyên trách.

3.5. Phụ trách khảo sát việc làm của sinh viên.

3.6. Phụ trách công tác bồi dưỡng và thi giảng viên giỏi.

3.7. Trực tiếp điều hành và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Quản trị khách sạn.

3.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2015 - 2018

1. Phạm Văn Đại - Bí thư

2. Lê Thu Hương - Phó bí thư

3. Nguyễn Phương Thảo - Chi ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2012 - 2017

1. Trần Quốc Hưng - Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2016 - 2019

1. Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Liên chi đoàn

2. Phạm Thu Hà - Phó bí thư

* BỘ MÔN:

1. Bộ môn Du lịch:

TS. Nguyễn Phương Thảo - Trưởng bộ môn

Cơ cấu tổ chức

- ĐT: 0942674888.

- Email:phuongthao171987@gmail.com

2. Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

TS. Lê Thu Hương - Trưởng bộ môn

Cơ cấu tổ chức

- ĐT: 0911239898

- Email:lethuhuong6@gmail.com

3. Bộ môn Quản trị khách sạn

TS. Cao Thị Thanh - Trưởng bộ môn

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

* CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG:

1. Nguyễn Mai Hương, Điện thoại: 0978398838

2. Phạm Thu Hà, Điện thoại: 01672596578

3. Nguyễn Bích Diệp, Điện thoại: 0989997707