Đội ngũ cán bộ giảng viên

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa gồm có giảng viên cơ hữu và hợp đồng, trong đó có các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Các cán bộ giáo viên trong đơn vị đều có kiến thức chuyên ngành vững vàng, có khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo và thực hiện các đề tài, dự án...