Giới thiệu Trung tâm Việt - Hàn

Trung tâm Việt - Hàn là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1621/QĐ – ĐHCNHN trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Cơ khí và Trung tâm Việt – Hàn của nhà trường, có chức năng đào tạo và cung cấp các dich vụ về cơ khí, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo kết hợp với sản xuất, tiếp nhận trang thiết bị và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Hàn Quốc, đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Hà nội và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức, hoạt động của Trường ĐHCNHN.