TRUNG TÂM CƠ KHÍ

Giới thiệu

Tiền thân là khối đào tạo kỹ năng thực hành của ngành cơ khí gắn liền với lịch sử phát triển Nhà trường, Trung tâm Cơ khí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2010 theo Quyết định số 85/QĐ – ĐHCN HN trên cơ sở sáp nhập các bộ phận (Bộ phận thực hành của khoa Cơ khí, Trung tâm Bảo trì và khai thác thiết bị cơ khí và cả Trung tâm Việt - Hàn sau này). Trung tâm Cơ khí có chức năng đào tạo thực hành và cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực cơ khí, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo kết hợp với sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm được tiếp nhận và chuyển giao công nghệ nhiều trang thiết bị của các tổ chức, doanh nghiệp ở các nước tiến tiến như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản … để đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp trong và ngoài nước... xem tiếp