Bộ sưu tập số

Trên cơ sở thực hiện đề án: "Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo trình độ Đại học của trường ĐH Công nghiệp Hà nội theo mô hình CDIO", Trung tâm Thông tin - Thư viện đang trong quá trình xây dựng các bộ sưu tập phù hợp với chương trình đào tạo theo mô hình mới.