TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trung tâm Thông tin Thư viện một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông quan việc sử dụng, khai thác các nguồn tài liệu có trong thư viện; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

Xem tiếp