Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng: TS. Kiều Xuân Thực

Phó Hiệu trưởng: TS. Kiều Xuân Thực

Phó Hiệu trưởng: TS. Kiều Xuân Thực

a. Phụ trách một số công việc về tuyển sinh.
b. Phụ trách công tác sinh viên.
c. Phụ trách công tác khảo thí.
d. Phụ trách công tác phát triển các chương trình đào tạo mới; phương pháp dạy học mới; bồi dưỡng giảng viên.
e. Phụ trách công tác chuyển giao, vận hành hệ thống đại học điện tử.
g. Phụ trách các dự án thực hiện các chương trình đào tạo theo CDIO, ABET.
h. Ký kết một số loại hợp đồng theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.
i. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Khoa Công nghệ Ôtô, Khoa Điện tử, Khoa Khoa học cơ bản, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI - Foxconn.
k. Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.