Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Thiện

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Thiện

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Thiện

a. Phụ trách công tác hành chính, quản trị.
b. Phụ trách một số công việc về đầu tư xây dựng.
c. Phụ trách công tác thu nộp học phí.
d. Phụ trách công tác an ninh trật tự, tự vệ.
e. Phụ trách công tác phát triển các hoạt động dịch vụ.
g. Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, công tác 5S.
h. Phụ trách công tác cơ sở đào tạo Hà Nam.
i. Ký kết các hợp đồng dịch vụ, hành chính,...theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.
k. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản trị, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quản lý kinh doanh, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Công nghệ Ô tô & Đào tạo lái xe, Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trung tâm Quản lý Ký túc xá.
l. Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
Sinh hoạt tại Phòng Quản trị.