Cơ cấu tổ chức
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN LÃNH ĐẠO
CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Đông

Chủ tịch

2

Đỗ Huyền Cư

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó chủ tịch

BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Công đoàn
bộ phận

Đơn vị
chính quyền

Chức danh

1

Phạm Văn Đông

Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUI

Phòng Khoa học Công nghệ

Chủ tịch

2

Đỗ Huyền Cư

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng Nga

Khoa Kế toán -
Kiểm toán

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đồng Anh Xuân

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức
hành chính

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Hoàng Dương

Giáo dục thể chất thể thao - Quốc phòng an ninh

Trung tâm Giáo dục thể chất thể thao

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Việt Anh

Khoa Điện

Khoa Điện

Ủy viên BCH

7

Vũ Ngọc Ánh

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Ủy viên BCH

8

Nguyễn Thị Kim Dung

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Khoa Quản lý kinh doanh

Khoa Quản lý kinh doanh

Ủy viên BCH

10

Vũ Văn Duy

Trung tâm Cơ khi

Trung tâm Cơ khí

Ủy viên BCH

11

Trần Ngọc Đức

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

12

Trần Minh Đường

Trung tâm Việt - Nhật

Trung tâm Việt - Nhật

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Thu Hương

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Ủy viên Thường vụ

14

Nguyễn Đức Lưu

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên BCH

15

Vũ Diễm Ngọc

Công ty Letco

Công ty Letco

Ủy viên BCH

ỦY BAN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Công đoàn
bộ phận

Đơn vị
chính quyền

Chức danh

1

Nguyễn Thị Thu HươngTrung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúngTrung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Huy Kiên

Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUI

Phòng Khoa học Công nghệ

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo dục thể chất thể thao - Quốc phòng

an ninh

Trung tâm Quốc phòng an ninh

Ủy viên

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Công đoàn bộ phận

Chủ tịch

Đơn vị chính quyền

1

Công ty Letco

Trần Thị Thu Hà

Công ty Letco

2

Công tác sinh viên - Y tế

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phòng Công tác sinh viên

3

Trung tâm Đào tạo Sau Đại học - Đào tạo Thường Xuyên - Hợp tác quốc tế

Hoàng Văn Quang

Trung tâm Đào tạo Sau Đại học

4

Giáo dục thể chất thể thao - Quốc phòng an ninh

Nguyễn Hoàng Dương

Trung tâm Giáo dục thể chất thể thao

5

Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUI

Nguyễn Huy Kiên

Phòng Khoa học Công nghệ

6

Khoa Công nghệ Hóa

Nguyễn Tuấn Anh

Khoa Công nghệ Hóa

7

Khoa Công nghệ Ô tô

Vũ Quốc Khánh (Phó CT)

Khoa Công nghệ Ô tô

8

Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Đức Lưu

Khoa Công nghệ thông tin

9

Khoa Cơ khí

Trần Thị Thu Thủy

Khoa Cơ khí

10

Khoa Điện

Nguyễn Việt Anh

Khoa Điện

11

Khoa Điện tử

Nguyễn Tiến Kiệm

Khoa Điện tử

12

Khoa Du lịch

Trần Quốc Hưng

Khoa Du lịch

13

Khoa Khoa học cơ bản

Nguyễn Quang Thành

Khoa Khoa học cơ bản

14

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Trương Thanh Hằng

Khoa Kế toán - Kiểm toán

15

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

(đang hoàn thiện hồ sơ)

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

16

Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang

Nguyễn Thị Kim Hòa

Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang

17

Khoa Ngoại ngữ

Trần Ngọc Đức

Khoa Ngoại ngữ

18

Khoa Quản lý kinh doanh

Nguyễn Minh Phương

Khoa Quản lý kinh doanh

19

Phòng Đào tạo

Vũ Ngọc Ánh

Phòng Đào tạo

20

Phòng Quản trị

Vũ Đức Hậu

Phòng Quản trị

21

Phòng Tổ chức hành chính

Nguyễn Đồng Anh Xuân

Phòng Tổ chức hành chính

22

Phòng Tài chính kế toán

Nguyễn Thị Kim Dung

Phòng Tài chính kế toán

23

Phòng Thanh tra giáo dục

Nguyễn Đức Khôi

Phòng Thanh tra giáo dục

24

Trung tâm Công nghệ thông tin

Phạm Thành Công

Trung tâm Công nghệ thông tin

25

Trung tâm Cơ khí

Vũ Đình Cứu

Trung tâm Cơ khí

26

Trung tâm Công nghệ Ô Tô và Đào tạo lái xe

Nguyễn Anh Việt

Trung tâm Công nghệ Ô tô và Đào tạo lái xe

27

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trần Viết Hồi

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

28

Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Nguyễn Đình Dục

Trung tâm Quản lý Ký túc xá

29

Trung tâm Khảo thí - Đảm bảo
chất lượng

Lê Minh Hoàng

Trung tâm Khảo thí

30

Trung tâm Thông tin Thư viện

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trung tâm Thông tin Thư viện

31

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Nguyễn Đức Minh

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

32

Việt - Nhật và Hồng Hải

Trần Minh Đường

Trung tâm Việt - Nhật