Thông báo về việc Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 168/ HD-CĐCT ngày 28/4/2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Xem thêm