Đầu ra 1

Xây dựng mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam

Các hoạt động chính: Khảo sát thực tế mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; thí điểm triển khai mô hình trong đó có trao đổi, tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo.