Bài báo "Tính toán các thông số công tác của động cơ xe bus D1146 bằng phần mềm diesel-RK"

Bài báo của nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Huy Chiến1; TS. Lê Văn Anh21,2Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, được đăng tải trên tạp chí cơ khí Việt nam( ISSN 0866 - 7056) số 8 năm 2018

Bài báo `Tính toán các thông số công tác của động cơ xe bus D1146 bằng phần mềm diesel-RK`

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp tính toán các thông số công tác (các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng và môi trường) của động cơ D1146 lắp trên xe bus đang lưu hành tại Việt Nam, bao gồm các thông số chỉ thị của chu trình công tác (CTCT) (diễn biến áp suất, nhiệt độ, nồng độ NOx và PM theo góc quay trục khuỷu) và các thông số có ích (công suất, suất tiêu hao nhiên liệu có ích) tại các chế độ tốc độ khác nhau khi sử dụng phần mềm chuyên dụng Diesel-RK. Kết quả tính toán cho thấy: Sai số giữa tính toán và giá trị công bố của nhà sản xuất nằm trong giới hạn cho phép. Kết quả này là cơ sở để đánh giá chất lượng CTCT của động cơ nhằm nâng cao các thông số kinh tế - năng lượng và giảm phát thải ô nhiễm môi trường, cũng như khuyến cáo chế độ khai thác phù hợp để giảm tiêu thụ nhiên liệu, nâng cao công suất động cơ.

Từ khoá: Động cơ diesel D1146, Phần mềm Diesel-RK, xe bus, công suất, suất tiêu hao nhiên liệu.

Toàn văn bài báo: tải về tại đây

Các bài đã đăng