Đội ngũ cán bộ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Tổng số cán bộ, giảng viên: 1562 người

Số cán bộ giảng viên nghiên cứu và giảng dạy: 1111 người

Số cán bộ giảng viên nghiên cứu và giảng dạy hợp đồng: 155 người

Số cán bộ, giảng viên có bằng Thạc sĩ: 766 người

Số cán bộ, giảng viên có bằng Tiến sĩ: 231 người

Số cán bộ, giảng viên là Phó Giáo sư: 34 người