GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Đội ngũ Cán bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Tổng số cán bộ, giảng viên: 1562 người (tính đến 5/12/2018)

Số cán bộ giảng viên nghiên cứu và giảng dạy: 1111 người (tính đến 5/12/2018)

Số cán bộ giảng viên nghiên cứu và giảng dạy hợp đồng: 155 người (tính đến 5/12/2018)

Số cán bộ, giảng viên có bằng Thạc sĩ: 766 người (tính đến 5/12/2018)

Số cán bộ, giảng viên có bằng Tiến sĩ: 231 người (tính đến 5/12/2018)

Số cán bộ, giảng viên là Phó Giáo sư: 34 người (tính đến 5/12/2018)