Quy mô đào tạo

QUY MÔ ĐÀO TẠO, TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Tổng số sinh viên đang theo học: 32.000 - 34.000 người

Số sinh viên đại học chính quy đang theo học: 25.447 người

Số sinh viên sau đại học (cao học, NCS hoặc tương đương) đang theo học: 558 người

Số sinh viên cao đẳng chính quy đang theo học: 601 người

Tỷ lệ sinh viên chính quy ra trường có việc làm sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp: 92,14%

Tỷ lệ sinh viên ĐH chính quy ra trường có việc làm sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp: 92,78%

Tỷ lệ sinh viên CĐ chính quy ra trường có việc làm sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp: 90,61%