PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; phấn đấu 100% công chức, viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cuộc vận động mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và các Bộ, Ngành, địa phương phát động.

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1. Hoạt động tuyển sinh, đào tạo

- Về công tác đào tạo: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017.

- Về chất lượng đào tạo: 75% số giờ giảng dạy được thực hiện theo phương pháp dạy học tích cực; 100% chương trình đào tạo được người học đánh giá chất lượng quá trình đào tạo trước khi tốt nghiệp; 100% người học được đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện đúng quy định; 100% kiến nghị của người học được giải quyết kịp thời, đúng quy định;

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học: 100% các đề tài NCKH cấp trường đều phải được ứng dụng trực tiếp vào công tác đào tạo, quản lý và phát triển hoạt động NCKH của trường; phát triển thành các đề tài cấp cao hơn hoặc ứng dụng triển khai vào sản xuất thực tế; Công tác giáo trình: Tăng cường kiểm tra tiến độ biên soạn, chất lượng giáo trình. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phát hành giáo trình; Hoạt động tạp chí: Tiếp tục duy trì số lượng, nâng cao chất lượng bài các ngành, liên ngành đã được tính điểm đăng tải trên Tạp chí mỗi số. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, biên tập viên của Tạp chí.

- Hoạt động hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện các dự án đang vận hành; Tìm kiếm các dự án hợp tác quốc tế mới;

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và đảm bảo chất lượng

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra: Tiếp tục duy trì chế độ thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, đồng thời tăng cường việc tự kiểm tra trong các đơn vị chuyên môn. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Thanh tra Giáo dục, Thanh tra Nhân dân và các bộ phận quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong trường; Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ, viên chức, sinh viên về công tác tổ chức và công tác đào tạo.

- Hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng: Hoàn thành đánh giá kiểm định trường đại học; xây dựng đại học điện tử; Tổ chức vận hành QMS ISO 9001:2008 trong toàn trường; thực hiện đánh giá nội bộ 6 tháng/1 lần đúng thủ tục, quy trình; thực hiện đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của BVC hàng năm; Cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên. Nâng cao năng lực và phẩm chất người học. Bảo đảm việc đào tạo, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá sinh viên phản ánh đúng chất lượng, khách quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập của sinh viên.

4. Công tác quản lý sinh viên:

Tổ chức tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập và các hoạt động xã hội của sinh viên theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường. Giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên đúng và kịp thời. Tăng cường phối hợp với các địa phương, các đơn vị để quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú nhằm đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập tại trường.

5. Công tác tổ chức cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ

- Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự của các đơn vị đảm bảo đủ lực lượng cán bộ và theo Chiến lược phát triển nhà trường. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định; Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với viên chức; Triển khai tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, viên chức năm 2016 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2017 và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển của nhà trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, bảo đảm đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị đáp ứng được yêu cầu; tăng cường thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao về Trường công tác, giảng dạy.

- Thực hiện quy chế dân chủ: Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường. Tăng cường đối thoại dân chủ giữa Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn với công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; Rà soát, bổ sung và triển khai các quy chế trong nhà trường.

6. Công tác Tài chính và cơ sở vật chất

- Đảm bảo đầy đủ tài liệu, giáo trình và các điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy của các ngành đào tạo; thư viện điện tử được nối mạng, cập nhật thông tin kịp thời và hoạt động thông suốt; trên 90% thiết bị dạy học hoạt động đảm bảo công suất đáp ứng yêu cầu đào tạo.

- Tiếp tục đầu tư trọng điểm và hiện đại hóa cơ sở vật chất của nhà trường.

- Khai thác và quản lý tốt nguồn thu sự nghiệp đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của trường, đặc biệt là nguồn tài chính duy trì và phát triển đội ngũ, hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai chương trình đào tạo tiên tiến.

7. Các công tác khác

- Công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn; Thực hiện đánh giá viên chức, bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng và hiệu quả.

- Công tác đảng và đoàn thể: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ. Phối hợp giữa các chi bộ và các tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành. Giáo dục, bồi dưỡng công chức, viên chức, học viên, học sinh,sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức chính trị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho công chức, viên chức và học sinh, sinh viên nhân các ngày lễ lớn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của đại hội, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh viên.

Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Bộ Công Thương phát động, tổ chức. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên tiên tiến xuất sắc.