Kết quả khảo sát khách hàng

Báo cáo kết quả hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dân giai đoạn 2016 - 2020", Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện khảo sát sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công của Nhà trường. Việc khảo sát được thực hiện thông qua Cổng thông tin Đại học Điện tử https://sv.dhcnhn.vn/ và ứng dụng trên thiết bị di động MyHaUI của Nhà trường. Kết quả khảo sát như sau:

Báo cáo kết quả khảo sát Sinh viên năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát Sinh viên năm 2020