Kết quả khảo sát khách hàng

Báo cáo kết quả hài lòng của cán bộ, viên chức, giảng viên đối với môi trường làm việc tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020

Với mục đích cải tiến và nâng cao mức độ hài long của đội ngũ CBVC, GV đối với môi trường làm việc, qua đó nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện khảo sát sự hài lòng của đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên đối với môi trường làm việc tại trường. Việc khảo sát được thực hiện thông qua Cổng thông tin Đại học Điện tử https://dhcnhn.vn/ của Nhà trường. Kết quả khảo sát như sau:

Báo cáo kết quả khảo sát CBVC, GV năm 2020