Đầu ra 2

Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: cơ khí, điện tử và điện cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Các hoạt động chính: Đánh giá năng giáo viên dạy nghề; xây dựng chương trình đào tạo và tài liệu cho việc đào tạo, bồi dưỡng nghề Cơ khí, Điện, Điện tử; tổ chức đào tạo giáo viên dạy nghề.