Đầu ra 3

Trường ĐHCNHN đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (TTC) và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) thành giáo viên có khả năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề khác thông qua việc chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật và bí quyết công nghệ trong “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Các hoạt động chính: Hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (TTC) và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) tổ chức hội thảo chuyển giao công nghệ nhằm phổ biến kết quả, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình thực hiện dự án.