In vitro nifedipine release from poly(lactic acid)/chitosan nanoparticlesloaded with nifedipine

Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Vu Giang, Dinh Thi Mai Thanh, To Thi Xuan Hang, Nguyen Quang Tung, Chu Quang Truyen, Pham Minh Quan, Pham Quoc Long, Thai Hoang.

Bài báo của nhóm tác giả thuộc: Viện Kỹ thuật nhiệt đới; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Viện Hóa học các hợp chất thiện nhiên. Bài báo được đăng trên tạp chí Applied Polymer Science (2016).

DOI: 10.1002/app.43330

ABSTRACT: In this study, nanoparticles based on poly(lactic acid) (PLA), chitosan (CS), and nifedipine (NIF) were prepared by anemulsion method with poly(ethylene oxide) (PEO) as an emulsifier. We investigated the most suitable conditions for preparing thepoly(lactic acid)/chitosan/nifedipine nanoparticles (PCNs) by changing the distilled water volume, PEO content, and PLA/CS ratio.NIFs with different contents were loaded into poly(lactic acid)/chitosan nanoparticles (PCs) to study in vitro drug-delivery systems.The PCNs were characterized with a Zetasizer particle size analyzer, field emission scanning electron microscopy, Fourier transforminfrared (FTIR) spectroscopy, and X-ray diffraction (XRD) methods. From the obtained results of the particle size parameters of thePCNs, the most suitable conditions for the preparation of the PCNs were found. The FTIR spectroscopy and XRD results show thatNIF was loaded into the PCs. The PCNs had major basic particle sizes in the range 20–40 nm. NIF release from the PCNs was studiedas a function of the pH of the immersed solution, the immersion time, and the NIF content. The kinetics of drug release were investigated and are reported to determine the type of release mechanism. V C 2016 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2016, 133, 43330.

Toàn văn bài báo tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Thứ Bảy, 14:46 26/01/2019

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ MỘT PHẦN FENSPAT TRONG SẢN XUẤT GẠCH TƯƠNG TỰ GẠCH CERAMIC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM”

Thứ Tư, 11:56 10/10/2018
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Chủ Nhật, 10:22 06/05/2018

Bảo quản cam đường Canh bằng màng sinh học Chitosan

Thứ Hai, 09:13 23/04/2018
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Thứ Bảy, 12:02 20/01/2018

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8 năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 08:14 20/05/2017

Kế hoạch kiểm tra tiến độ và tập huấn công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Năm, 10:07 16/03/2017

Danh sách các bài báo quốc gia và quốc tế của giảng viên khoa Công nghệ Hóa công bố trong năm học 2015-2016

Thứ Bảy, 18:21 23/07/2016

Đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2015-2016

Thứ Năm, 14:34 11/06/2015

Hội thảo Seminar khoa học

Thứ Sáu, 17:09 25/07/2014