Đào tạo

Dựa trên phương châm học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất, trong những năm qua khoa đã tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát thực tế sản xuất, tăng cường kỹ năng thực hành, học đi đôi với làm thông qua việc không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật khoa học và công nghệ hướng tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu nguồn nhân lực trong nước và quốc tế.