Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp cho SV Đại học Khóa 3

I. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I.1. Yêu cầu về đề tài nghiên cứu:

· Sinh viên chọn đề tài nghiên cứu thuộc một trong các mảng kiến thức sau:

o Lý thuyết tiếng: Ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng

o Thực hành tiếng: các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

o Dịch

o Giao thoa văn hóa

· Đề tài nghiên cứu phải giới hạn được phạm vi nghiên cứu và có khả năng thực hiện

I.2. Yêu cầu về cách thức thực hiện:

· Nếu lĩnh vực nghiên cứu thuộc mảng kiến thức về lý thuyết tiếng, dịch, giao thoa văn hóa SV chọn thực hiện theo một trong 2 cách sau:

o So sánh đối chiếu giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt

o Nghiên cứu lý thuyết và tìm ví dụ chứng minh trong một diễn ngôn, hay một tác phẩm cụ thể

· Nếu lĩnh vực nghiên cứu thuộc mảng kỹ năng thực hành tiếng, SV chọn thực hiện theo một trong các cách sau:

o Nghiên cứu các khó khăn, trở ngại trong việc học

o Nghiên cứu động lực học

o Nghiên cứu các yếu tố gây mất hứng thú, gây nên sự lo lắng…

I.3. Yêu cầu về nội dung:

· Khóa luận tốt nghiệp phải đảm bảo đủ nội dung gồm các phần:

o Part A: Introduction

§ 1. Rationale

§ 2. Aims and objectives

§ 3. Scope of the study

§ 4. Methods of the study

o Part B: Development

§ Chapter 1: Literature review

§ (Chapter 2)

§ (Chapter 3)

o Part C: Conclusion

1.3. Yêu cầu về tiến độ thực hiện đề tài

· Sinh viên phải thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với giáo viên hướng dẫn.

· Nộp bài cho giáo viên hướng dẫn từng phần để GV có thời gian sửa bài, phản hồi điều chỉnh nội dung, phạm vi nghiên cứu, phương pháp NC khi cần.

· Lưu ý: Không để sau khi hoàn thiện cả bài mới nộp để GV sửa.

1.3. Quy định về việc nộp KLTN

- Sinh viên nộp bản in báo cáo thực tập tại khoa và nộp bản mềm (soft copy) vào hòm thư điện tử : tochuyenanh@gmail.com

- Hạn nộp: 15h ngày 15/06/2012

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG

II.1. Định dạng chung:

Khổ giấy: A4, in một mặt Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13. Line spacing: double lines Cách lề: trái – 3,5 cm, phải – 2,5 cm, trên – 2,5 cm, dưới – 2,5 cm. Đánh số trang bắt đầu từ phần Mục lục (Contents). Số trang được đánh trên đầu trang và giữa trang. Lưu ý: Phần Header and Footer KHÔNG để thông tin gì như họ tên, lớp, tên đề tài

II.2. Các trang nội dung (được sắp xếp tuần tự theo các mục sau)

a. Bìa ngoài (bìa 1)

Trình bày đủ các nội dung sau: Tên trường, tên khoa Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Paper) Ngành, hệ đào tạo (B.A DEGREE IN ENGLISH) Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên, lớp Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo. Bìa cứng (không đóng giấy bóng kính)

b. Bìa trong (bìa phụ)

Trình bày đủ các nội dung sau: Tên trường, tên khoa Khóa luận tốt nghiệp Ngành, hệ đào tạo Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên, lớp Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo.

· Giấy A4 thông thường như các trang nội dung

d. Trang Declaration

e. Trang Acknowledgements

f. Trang mục lục (Contents)

Tên các phần nội dung và số trang tương ứng

g. Trang Abbreviation và List of tables and figures (Optional)

III. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên sẽ được chấm theo các tiêu chí sau:

1. Tính mới và giá trị thực tiễn của đề tài (tối đa 2 điểm)

- Chủ đề nghiên cứu mới/ Chủ đề nghiên cứu không mới nhưng cách giải quyết mới (ví dụ như tìm ra điểm mới, khắc phục những thiếu sót của các nghiên cứu trước)

- Nghiên cứu gắn với thực tiễn

2. Phương pháp nghiên cứu (tối đa 2 điểm)

- Phương pháp được lựa chọn phù hợp

- Cách thức tiến hành thu thập dữ liệu, sử lý dữ liệu hợp lý và có độ tin cậy cao

3. Kết quả nghiên cứu (tối đa 2 điểm)

- Kết quả nghiên cứu của từng phần không mâu thuẫn với nhau

- Kết quả nghiên cứu của luận văn (kết quả tổng thể) đáng tin cậy và trả lời được các câu hỏi nghiên cứu đã nêu ra

4. Sử dụng ngôn ngữ (tối đa 3 điểm)

- Từ vựng đa dạng

- Cấu trúc ngữ pháp sử dụng chính xác

- Hành văn mạch lạc, logic và mang tính khoa học cao

LƯU Ý:

Luận văn không được đánh giá khi bị phát hiện gian lận (sao chép một phần hay toàn bộ)

I. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I.1. Yêu cầu về đề tài nghiên cứu:

· Sinh viên chọn đề tài nghiên cứu thuộc một trong các mảng kiến thức sau:

o Lý thuyết tiếng: Ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng

o Thực hành tiếng: các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

o Dịch

o Giao thoa văn hóa

· Đề tài nghiên cứu phải giới hạn được phạm vi nghiên cứu và có khả năng thực hiện

I.2. Yêu cầu về cách thức thực hiện:

· Nếu lĩnh vực nghiên cứu thuộc mảng kiến thức về lý thuyết tiếng, dịch, giao thoa văn hóa SV chọn thực hiện theo một trong 2 cách sau:

o So sánh đối chiếu giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt

o Nghiên cứu lý thuyết và tìm ví dụ chứng minh trong một diễn ngôn, hay một tác phẩm cụ thể

· Nếu lĩnh vực nghiên cứu thuộc mảng kỹ năng thực hành tiếng, SV chọn thực hiện theo một trong các cách sau:

o Nghiên cứu các khó khăn, trở ngại trong việc học

o Nghiên cứu động lực học

o Nghiên cứu các yếu tố gây mất hứng thú, gây nên sự lo lắng…

I.3. Yêu cầu về nội dung:

· Khóa luận tốt nghiệp phải đảm bảo đủ nội dung gồm các phần:

o Part A: Introduction

§ 1. Rationale

§ 2. Aims and objectives

§ 3. Scope of the study

§ 4. Methods of the study

o Part B: Development

§ Chapter 1: Literature review

§ (Chapter 2)

§ (Chapter 3)

o Part C: Conclusion

1.3. Yêu cầu về tiến độ thực hiện đề tài

· Sinh viên phải thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với giáo viên hướng dẫn.

· Nộp bài cho giáo viên hướng dẫn từng phần để GV có thời gian sửa bài, phản hồi điều chỉnh nội dung, phạm vi nghiên cứu, phương pháp NC khi cần.

· Lưu ý: Không để sau khi hoàn thiện cả bài mới nộp để GV sửa.

1.3. Quy định về việc nộp KLTN

- Sinh viên nộp bản in báo cáo thực tập tại khoa và nộp bản mềm (soft copy) vào hòm thư điện tử : tochuyenanh@gmail.com

- Hạn nộp: 15h ngày 15/06/2012

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG

II.1. Định dạng chung:

Khổ giấy: A4, in một mặt Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13. Line spacing: double lines Cách lề: trái – 3,5 cm, phải – 2,5 cm, trên – 2,5 cm, dưới – 2,5 cm. Đánh số trang bắt đầu từ phần Mục lục (Contents). Số trang được đánh trên đầu trang và giữa trang. Lưu ý: Phần Header and Footer KHÔNG để thông tin gì như họ tên, lớp, tên đề tài

II.2. Các trang nội dung (được sắp xếp tuần tự theo các mục sau)

a. Bìa ngoài (bìa 1)

Trình bày đủ các nội dung sau: Tên trường, tên khoa Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Paper) Ngành, hệ đào tạo (B.A DEGREE IN ENGLISH) Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên, lớp Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo. Bìa cứng (không đóng giấy bóng kính)

b. Bìa trong (bìa phụ)

Trình bày đủ các nội dung sau: Tên trường, tên khoa Khóa luận tốt nghiệp Ngành, hệ đào tạo Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên, lớp Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo.

· Giấy A4 thông thường như các trang nội dung

d. Trang Declaration

e. Trang Acknowledgements

f. Trang mục lục (Contents)

Tên các phần nội dung và số trang tương ứng

g. Trang Abbreviation và List of tables and figures (Optional)

III. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên sẽ được chấm theo các tiêu chí sau:

1. Tính mới và giá trị thực tiễn của đề tài (tối đa 2 điểm)

- Chủ đề nghiên cứu mới/ Chủ đề nghiên cứu không mới nhưng cách giải quyết mới (ví dụ như tìm ra điểm mới, khắc phục những thiếu sót của các nghiên cứu trước)

- Nghiên cứu gắn với thực tiễn

2. Phương pháp nghiên cứu (tối đa 2 điểm)

- Phương pháp được lựa chọn phù hợp

- Cách thức tiến hành thu thập dữ liệu, sử lý dữ liệu hợp lý và có độ tin cậy cao

3. Kết quả nghiên cứu (tối đa 2 điểm)

- Kết quả nghiên cứu của từng phần không mâu thuẫn với nhau

- Kết quả nghiên cứu của luận văn (kết quả tổng thể) đáng tin cậy và trả lời được các câu hỏi nghiên cứu đã nêu ra

4. Sử dụng ngôn ngữ (tối đa 3 điểm)

- Từ vựng đa dạng

- Cấu trúc ngữ pháp sử dụng chính xác

- Hành văn mạch lạc, logic và mang tính khoa học cao

LƯU Ý:

Luận văn không được đánh giá khi bị phát hiện gian lận (sao chép một phần hay toàn bộ)

Tin tiêu điểm

Hội thảo quốc tế VietTESOL 2018

Hội thảo quốc tế VietTESOL 2018

Thứ Năm, 19:43 18/10/2018
KÊNH TƯ VẤN TUYỂN SINH 2018 – KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

KÊNH TƯ VẤN TUYỂN SINH 2018 – KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

Chủ Nhật, 16:32 15/04/2018
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất”

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất”

Thứ Hai, 10:32 09/04/2018
"Cô nữ sinh đồng nát" Khoa Ngoại ngữ cùng hành trình vượt lên số phận

"Cô nữ sinh đồng nát" Khoa Ngoại ngữ cùng hành trình vượt lên số phận

Thứ Hai, 19:31 02/04/2018
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chia sẻ bí quyết đạt 8.0 IELTS

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chia sẻ bí quyết đạt 8.0 IELTS

Chủ Nhật, 10:30 01/04/2018
Câu lạc bộ tiếng Anh E4U

Câu lạc bộ tiếng Anh E4U

Chủ Nhật, 10:01 01/04/2018
Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn - Trung - Nhật năm 2018

Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn - Trung - Nhật năm 2018

Thứ Sáu, 11:46 23/03/2018
Giải bóng đá nữ HSSV Khoa Ngoại ngữ 2018

Giải bóng đá nữ HSSV Khoa Ngoại ngữ 2018

Thứ Tư, 14:22 21/03/2018
Offline Câu lạc bộ tiếng Trung Haui

Offline Câu lạc bộ tiếng Trung Haui

Chủ Nhật, 16:33 18/03/2018
Gặp mặt thực tập sinh Nhật Bản tại Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐHCN Hà Nội

Gặp mặt thực tập sinh Nhật Bản tại Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐHCN Hà Nội

Thứ Hai, 14:56 05/03/2018
CÂU LẠC BỘ TIẾNG TRUNG TỔ CHỨC ĐÓN GIÁNG SINH 2017

CÂU LẠC BỘ TIẾNG TRUNG TỔ CHỨC ĐÓN GIÁNG SINH 2017

Thứ Ba, 09:53 26/12/2017
GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Thứ Hai, 14:49 25/12/2017
GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN TRUNG QUỐC VỀ CHỦ ĐỀ ẨM THỰC

GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN TRUNG QUỐC VỀ CHỦ ĐỀ ẨM THỰC

Thứ Hai, 09:09 11/12/2017
Bí quyết đổi mới đào tạo ngoại ngữ của người thầy tâm huyết (Nguồn: Báo Giáo dục Việt Nam)

Bí quyết đổi mới đào tạo ngoại ngữ của người thầy tâm huyết (Nguồn: Báo Giáo dục Việt Nam)

Thứ Năm, 09:55 20/07/2017
Các khóa học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

Các khóa học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

Thứ Năm, 10:04 09/02/2017
Chương trình chào đón Giáng sinh 2016

Chương trình chào đón Giáng sinh 2016

Thứ Năm, 11:15 29/12/2016
Cuộc thi Học sinh sinh viên yêu thích tiếng Anh Let's go 2016

Cuộc thi Học sinh sinh viên yêu thích tiếng Anh Let's go 2016

Thứ Hai, 09:16 19/12/2016
Câu lạc bộ Trung - Việt

Câu lạc bộ Trung - Việt

Thứ Bảy, 11:07 17/12/2016
Rung Chuông vàng cùng E4U (English for you)

Rung Chuông vàng cùng E4U (English for you)

Thứ Tư, 16:14 14/12/2016
Hội thảo- Định hướng và câu chuyện biên phiên dịch

Hội thảo- Định hướng và câu chuyện biên phiên dịch

Thứ Tư, 08:24 07/12/2016
Khoa Ngoại ngữ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Khoa Ngoại ngữ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Năm, 15:01 24/11/2016
Tổng kết chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây

Tổng kết chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây

Thứ Ba, 08:57 12/04/2016
LỄ HỘI VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

LỄ HỘI VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thứ Sáu, 08:22 18/03/2016

Khóa học Bồi dưỡng giảng viên khối dạy nghề, TCCN, kinh tế, kỹ thuật

Thứ Tư, 08:49 16/12/2015
ĐÊM HỘI HALLOWEEN 2015

ĐÊM HỘI HALLOWEEN 2015

Thứ Sáu, 08:42 30/10/2015
Điểm chuẩn vào ĐH Công nghiệp đợt 1

Điểm chuẩn vào ĐH Công nghiệp đợt 1

Thứ Ba, 14:04 25/08/2015
Bế giảng và Trao bằng Tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 6

Bế giảng và Trao bằng Tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 6

Thứ Năm, 08:18 20/08/2015

Thông tin đào tạo Cử nhân ngôn ngữ Anh năm 2015

Thứ Sáu, 15:32 07/08/2015

PHÒNG THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 20.06.2014 tải về tại đây

Thứ Ba, 09:53 17/06/2014

Phòng thi TOEIC nội bộ Chủ nhật ngày 12/01/2014

Thứ Ba, 10:53 07/01/2014

Phòng thi Toeic nội bộ ngày 06.10.2013

Thứ Hai, 15:03 30/09/2013
Gala “2! SPRING Ver. 2” chào mừng tân sinh viên ĐH khóa 7 và mùa xuân 2013

Gala “2! SPRING Ver. 2” chào mừng tân sinh viên ĐH khóa 7 và mùa xuân 2013

Thứ Hai, 19:42 24/12/2012
Nói chuyện chuyên đề “Đánh thức năng lực tiềm ẩn”

Nói chuyện chuyên đề “Đánh thức năng lực tiềm ẩn”

Thứ Hai, 19:50 12/11/2012
Chung kết và trao giải cuộc thi “HSSV yêu thích Tiếng Anh – Let’s go 2012”

Chung kết và trao giải cuộc thi “HSSV yêu thích Tiếng Anh – Let’s go 2012”

Thứ Hai, 22:00 28/05/2012
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chủ Nhật, 23:08 27/05/2012
Chàng sinh viên lớp ĐH Tiếng Anh 1 - Khóa 3 đạp xe xuyên Việt vì môi trường

Chàng sinh viên lớp ĐH Tiếng Anh 1 - Khóa 3 đạp xe xuyên Việt vì môi trường

Thứ Hai, 08:56 09/04/2012