Thông báo! V/v Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đăng ký Học kỳ phụ năm học (2018-2019)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên Đại học các khóa

Xem thêm

Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ (04/2019)

Căn cứ tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên học theo học chế tín chỉ. Nhà trường thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2019.

Xem thêm

KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP HK 2 (2018 - 2019) (đối với SV Đại học)

18/01/2019, Hội đồng Đào tạo Nhà trường đã tiến hành xét điều kiện học tiếp HK 2 (2018 - 2019) đối với sinh viên Đại học thuộc các ngành đào tạo, cụ thể:

Xem thêm

Cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa Quản lý kinh doanh” và “Sinh viên với khoa Quản lý kinh doanh”

Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa, khoa Quản lý kinh doanh tổ chức cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa Quản lý kinh doanh, viết báo điện tử và xây dựng clip với chủ đề Sinh viên với khoa Quản lý kinh doanh”, kế hoạch cụ thể như sau:

Xem thêm

Thông báo! V/v Sửa sai thông tin in bằng

Để đảm bảo tính chính xác khi in bằng tốt nghiệp, và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên (nếu có sai sót thông tin in bằng).

Xem thêm