Kinh tế học vi mô/Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.-HCM.:KTTpHCM, 2015.-748tr.

Kinh tế học vi mô/Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.-HCM.:KTTpHCM, 2015.-748tr.

Tóm tắt: Các phương pháp phân tích lý thuyết kinh tế vi mô về thị trường và giá cả: Người sản xuất, người tiêu dùng và thị trường cạnh tranh; cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh; thông tin kinh tế; sự suy thoái của thị trường và vai trò của chính phủ (Nêu nhiều bài học thành công và thất bại từ các công ty Mỹ)

Tin tiêu điểm