Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Tóm tắt: Nội dung trình bày khái niệm chung về các bộ cảm biến,cảm biến nhiệt độ, cảm biến vị trí và dịch chuyển, cảm biến tốc độ, cảm biến gia tốc, rung và va đập, cảm biến lực, áp suất, cảm biến tốc độ, lưu lượng và mức ( chất lỏng), cảm biến áp suất ( chất lỏng), cảm biến quang, cảm biến độ ẩm, cảm biến thành phần khí.

Tin tiêu điểm