Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Trong hai ngày 18 và 19/1, hai Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí và Kế toán. Kết quả các nghiên cứu được Hội đồng chấm Luận án đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn.

1. Nghiên cứu sinh Lê Tiến Hưng ngành Kỹ thuật Cơ khí:

Với sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Văn Bổng - Đại học Công nghiệp Hà Nội và PGS.TS Hoàng Tiến Dũng - Đại học Công nghiệp Hà Nội, NCS Lê Thế Hưng đã hoàn thành luận án với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt và mòn dụng cụ khi phay cao tốc thép SKD61 đã nhiệt luyện.

Hội đồng đánh giá luận án với sự tham gia của:

- PGS.TS Phạm Văn Hùng - Đại học Bách Khoa Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng

- TS Nguyễn Anh Tú - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Uỷ viên, Thư ký

- PGS.TS Đỗ Anh Tuấn- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Phản biện 1

- PGS.TS Nguyễn Hữu Quang - Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Phản biện 2

- PGS.TS Trần Ngọc Hiền - Đại học Giao thông vận tải - Phản biện 3

- TS. Nguyễn Văn Thiện - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Uỷ viên

- PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Uỷ viên

Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Lê Thế Hưng trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Các thành viên đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập cùng sự nỗ lực của NCS.

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

NCS Lê Thế Hưng trình bày báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng

Trình bày nghiên cứu, NCS đã báo cáo những đóng góp mới của Luận án như: Xây dựng được mô hình thực nghiệm, xác định được các chỉ tiêu đầu ra và phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ (V, S, t) đến độ nhám bề mặt, lượng mòn mặt sau dụng cụ khi phay cao tốc théo SKD61 đã nhiệt luyện. Xác định được các tham số ché độ cắt khi tối ưu hoá đa mục tiêu bởi thuật toán FGRA-PSO. Xây dựng được mô hình dự đoán mòn dụng cụ cắt dựa trên phân tích tín hiệu sóng con. Cuối cùng đó là xác định được mối quan hệ giữa chế độ cắt với độ nhám bề mặt (Ra), với lượng mòn mặt sau dụng cụ (VB), với rung động, với lực cắt được các định bằng hàm số.

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩPGS.TS. Phạm Văn Hùng - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng luận án

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Với sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Đại học Công nghiệp Hà Nội và PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng - Đại học Công nghiệp Hà Nội, NCS Lê Thế Hưng đã hoàn thành luận án Tiến sĩ

Hội đồng chấm Luận án đánh giá cao ý nghĩa khoa học, độ tin cậy và đóng góp mới của Luận án, 7/7 phiếu tán thành và đề nghị Đại học Công nghiệp Hà Nội công nhận học vị, cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Lê Thế Hưng

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Hội đồng chúc mừng NCS Lê Thế Hưng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thế Hưng:

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

2. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dự, chuyên ngành Kế toán:

NCS Nguyễn Thị Dự - Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Kế toán. PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng – Đại học Công nghiệp Hà Nội- Chủ tịch Hội đồng chấm Luận án.

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNCS Nguyễn Thị Dự tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Nga - Đại học Công nghiệp Hà Nội và PGS.TS.Lưu Đức Tuyên – Bộ Tài chính, NCS Nguyễn Thị Dự đã hoàn thành Luận án Tiến sĩ với đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hội đồng đánh giá luận án với sự tham gia của

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng – Đại học Công nghiệp Hà Nội – Chủ tịch

TS. Hoàng Thị Việt Hà – Đại học Công nghiệp Hà Nội – Uỷ viên, Thư ký

PGS.TS Mai Ngọc Anh – Học viện Tài Chính – Phản biện 1

PGS.TS Phạm Quang Huy – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Phản biện 2

PGS.TS Trần Mạnh Dũng – Đại học Kinh tế quốc dân – Phản biện 3

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Phương – Đại học Thương mại – Uỷ viên

TS. Nguyễn Tố Tâm – Trường Đại học Điện lực – Uỷ viên

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng – Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ tịch Hội đồng luận án

Trình bày nghiên cứu, NCS đã báo cáo những đóng góp mới của Luận án như: Xây dựng hoàn thiện thang đo Hệ thống pháp luật dựa trên nghiên cứu định tính. Luận án là bằng chứng thực nghiệm về đo lường hiệu lực KTNB trên ba nhóm quan điểm khách quan từ các bên liên quan. Tác giả đo lường hiệu lực KTNB từ các đánh giá của các đơn vị được kiểm toán như phòng kế toán, các bộ phận phòng ban khác ngoài các nhà quản trị cấp cao, ủy ban kiểm toán, Ban điều hành. Đây là điểm khác biệt với các nghiên cứu trước khi chỉ thực hiện đo lường đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Luận án chứng minh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu lực KTNB tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính OLS. Luận án chứng minh có sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp thực hiện KTNB và có thuê ngoài, giữa các doanh nghiệp có quy mô lao động khác nhau ảnh hưởng đến hiệu lực KTNB.

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩVới sự hướng dẫn của PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Nga - Đại học Công nghiệp Hà Nội và PGS.TS.Lưu Đức Tuyên – Bộ Tài chính, NCS Nguyễn Thị Dự đã hoàn thành Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Hội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Thị Dự đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường

Hội đồng chấm Luận án đánh giá cao ý nghĩa khoa học, độ tin cậy và những đóng góp mới của Luận án với 6/6 phiếu tán thành và đề nghị Đại học Công nghiệp Hà Nội công nhận học vị, cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Dự.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Dự:

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Lê Thế Hưng và Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

  • Thứ Sáu, 18:36 19/01/2024

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022

Các bài đã đăng

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024 (đợt 2)

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024 (đợt 2)

Thứ Tư, 15:15 29/05/2024
Tuyển sinh Lưu học sinh đại học chính quy năm 2024

Tuyển sinh Lưu học sinh đại học chính quy năm 2024

Thứ Tư, 13:45 22/05/2024
Hội thảo quốc tế APSIPA về Xử lý tín hiệu và thông tin

Hội thảo quốc tế APSIPA về Xử lý tín hiệu và thông tin

Thứ Tư, 15:05 15/05/2024
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2024

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2024

Thứ Năm, 07:41 09/05/2024
Hội thảo Quốc tế SETSM 2024

Hội thảo Quốc tế SETSM 2024

Thứ Hai, 08:08 22/04/2024
Tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Thứ Hai, 14:48 08/01/2024
Tuyển dụng theo Đề án "Chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và trình độ Tiến sĩ” năm 2024

Tuyển dụng theo Đề án "Chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và trình độ Tiến sĩ” năm 2024

Thứ Tư, 08:58 03/01/2024
Chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2023

Chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2023

Thứ Năm, 08:53 14/12/2023
Tọa đàm “Thiết kế vi mạch bán dẫn: Cơ hội và thách thức”

Tọa đàm “Thiết kế vi mạch bán dẫn: Cơ hội và thách thức”

Thứ Ba, 08:43 12/12/2023
Tọa đàm “Mô hình doanh nghiệp trong Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ Công thương - Thực trạng và giải pháp”

Tọa đàm “Mô hình doanh nghiệp trong Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ Công thương - Thực trạng và giải pháp”

Chủ Nhật, 09:10 10/12/2023