Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 8/1, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu, với sự tham dự của 718 Đảng viên trong toàn trường.

Tại Hội nghị, NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII”Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII:
(1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
(2) Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.
(3) Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
(4) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.
(5) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.
(6) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021Đại biểu dự Hội nghị

Các đột phá chiến lược:
(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.
(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.
Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể đến các chi bộ và Đảng viên, gắn nhiệm vụ với thực tiễn của nhà trường để Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương, chỉ đạo của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2022, NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2021, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của nhà trường, nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm:
1. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022; tổ chức đào tạo phù hợp với diến biến của dịch bệnh Covid 19; Tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid 19 hiệu quả, an toàn theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như tiêm vaccine cho 100% Viên chức, Người lao động và sinh viên nội trú; Tiếp tục triển khai có hiệu quả đổi mới giáo dục đại học (thành lập Trường Ngoại ngữ - Du lịch thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; tiếp tục quản trị nhà trường theo mô hình đại học Điện tử và triển khai một số dự án, đề án phát triển nhà trường,....); hoàn thành xuất sắc các hoạt động chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã có những phát triển đột phá trên tầm cao mới.

2. Tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động và tổng kết năm học 2020 - 2021 từ cấp đơn vị đến nhà trường với hình thức, nội dung phù hợp, thiết thực và đạt hiệu quả.
3. Tổ chức bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 - 2026 và thực hiện quy trình bổ nhiệm 02 cán bộ lãnh đạo nhà trường.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng như:
- Tổ chức hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức 02 lớp ”Bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng Đảng” cho 408 quần chúng ưu tú và 01 lớp "Bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới” năm 2021 cho 92 đảng viên dự bị. Trong năm Đảng bộ đã kết nạp được 58 đảng viên mới trong đó có 31 sinh viên.
- Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 đối với BCH Đảng bộ. Tổ chức đánh giá và phân loại chi bộ đảng và đảng viên năm 2021 với 07 Chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt tỷ lệ 21,2 %; 24 Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt tỷ lệ 72,7 %.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ nhà trường đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của Thành ủy, Đảng ủy Khối kịp thời, hiệu quả.
2. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh 2022 phù hợp với quy định mới theo hướng đa dạng hóa phương thức xét tuyển. Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, 100% các chương trình được thiết kế theo mô hình CDIO, tăng số lượng các học phần giảng dạy kết hợp, học trực tuyến; đổi mới phương pháp dạy và học đáp ứng hiệu quả các yêu cầu xã hội.
3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thúc đẩy công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
4. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực quản trị đại học, hướng tới quản trị Đại học 4.0;
5. Công bố thành lập trường Ngoại ngữ - Du lịch thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từng bước thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình quản trị từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội; Phát triển thương hiệu và văn hóa Đại học Công nghiệp Hà Nội.
6. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; Tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên đạt 95%- 98% sau tốt nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm.
7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động thiết thực, hiệu quả; Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên nhà trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024.

Khen thưởng năm 2021

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và NGƯT. PGS.TS Phạm Văn Đông - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn trường nhận Bằng khen người lao động tiêu biểu ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2021

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021TS. Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Lưới - Trạm trưởng Trạm Y tế và đồng chí Nguyễn Đình Dục - Nguyên Phó Giám đốc TT Quản lý Ký túc xá nhận Bằng khen toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng PGS.TS.Phạm Văn Đông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

https://www.haui.edu.vn/vn/tin-tuc/hoi-nghi-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-va-khen-thuong-nam-2021/63320

https://www.haui.edu.vn/vn/tin-tuc/hoi-nghi-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-va-khen-thuong-nam-2021/63320

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và khen thưởng năm 2021

  • Thứ Bảy, 11:32 08/01/2022

Tin tiêu điểm

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022
[LIVESTREAM] Tuyển sinh năm 2022 - Những điều cần biết

[LIVESTREAM] Tuyển sinh năm 2022 - Những điều cần biết

Thứ Tư, 19:15 01/06/2022
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thứ Sáu, 10:21 13/05/2022

Các bài đã đăng

Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XIII

Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XIII

Thứ Năm, 16:11 30/06/2022
Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quân chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện 2022

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quân chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện 2022

Thứ Ba, 13:49 28/06/2022
Summer Festival - Bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu của SLT

Summer Festival - Bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu của SLT

Thứ Sáu, 23:35 24/06/2022
Thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí đối với hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí đối với hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, 07:28 21/06/2022
Đại học Công đoàn thăm và làm việc tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công đoàn thăm và làm việc tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 18:20 14/06/2022
Điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 13:27 07/01/2022
Sinh viên khoa Điện chế tạo mô hình máy trợ thở cho bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp

Sinh viên khoa Điện chế tạo mô hình máy trợ thở cho bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp

Thứ Tư, 10:49 05/01/2022
Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Thứ Năm, 17:01 30/12/2021
Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Thứ Tư, 19:42 29/12/2021
Ứng dụng mô hình Teambuilding vào hoạt động CLB Tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả học tập

Ứng dụng mô hình Teambuilding vào hoạt động CLB Tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả học tập

Thứ Ba, 20:48 28/12/2021

Video giới thiệu