Cơ cấu tổ chức

Từ tháng 4/2011, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã kiện toàn cơ cấu tổ chức hoạt động 5S.

Theo từng giai đoạn triển khai, thành phần và cơ cấu tổ chức sẽ thay đổi để phù hợp với tính chất, nội dung hoạt động.

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, nhà trường đã ra quyết định số 2230/QĐ-ĐHCN về việc thành lập Ủy ban 5S và nhóm hành động 5S. Ủy ban 5S bao gồm 19 thành viên , chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi hoạt động 5S tại cơ sở 1, cơ sở 2 và cơ sở 3. Dưới Ủy ban 5S nhà trường tiếp tục duy trì Nhóm hành động 5S ở các đơn vị. Mỗi đơn vị sẽ cử 01 - 04 cán bộ phụ trách việc thực hiện 5S cụ thể theo hoạt động 5S chung của nhà trường.

Đối với hoạt động 5S của sinh viên, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên là đầu mối triển khai và báo cáo việc thực hiện tới Ủy ban 5S hàng tháng.