Bảng phân công phụ trách các khu vực theo Chi đoàn của Hội sinh viên

Hưởng ứng hoạt động 5S của nhà trường, Hội sinh viên, đội tuyên truyền 5S đã có nhiều hoạt động thiết thưc và hiệu quả.

Xem thêm