Bảng đánh giá 5S tại khu vực văn phòng, lớp học, khu vực chung

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện và đánh giá 5S các khu vực văn phòng, lớp học lý thuyết, lớp học thực hành và khu vực chung, Ủy ban 5S đã ban hành các bảng đánh giá bao gồm các chi tiết đánh giá cụ thể.

Xem thêm

Mẫu báo cáo kết quả cải tiến 5S tại các đơn vị

Báo cáo cải tiến 5S tại đơn vị bao gồm việc tổng hợp các vấn đề cần cải tiến, thời gian khắc phục hiện trường, kết quả của việc cải tiến và các đề xuất (nếu có) để việc triển khai 5S tại đơn vị, nhà trường được tốt hơn .

Xem thêm