Bảng đánh giá 5S tại khu vực văn phòng, lớp học, khu vực chung

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện và đánh giá 5S các khu vực văn phòng, lớp học lý thuyết, lớp học thực hành và khu vực chung, Ủy ban 5S đã ban hành các bảng đánh giá bao gồm các chi tiết đánh giá cụ thể.

Xem thêm