VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH HỌC CỦA KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT

Chi tiết trong đường linh đính kèm

Ngành Công nghệ dệt, may : https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61758

Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may : https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61759

Ngành Thiết kế thời trang: https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61771