Lịch thực hành khoa Điện tử tuần từ 01/ 04 /2019

1. Lịch bộ môn Điện tử máy tính – Tầng 13 A1 tải về tại đây

2. Lịch bộ môn Kỹ thuật điện tử Tầng 14 A1 tải về tại đây

3. Lịch bộ môn Điện tử công nghiệp Tầng 15 A1 tải về tại đây

4. Lịch bộ môn Điện tử viễn thông Tầng 16 A1 tải về tại đây