Cán bộ và giảng viên

Khoa Điện tử có 77 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, trong đó có 01 PGS, 03 tiến sỹ, 38 thạc sỹ, đại học 35.

Ban chủ nhiệm Khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

NCS. Lê Văn Thái

Trưởng khoa

(04)7655121-246

2

Th.s. Vũ Trung Kiên

P. Trưởng khoa

0989 646 848

3

Ts. Hoàng Mạnh Kha

P. Trưởng khoa

0912 668 779

Cán bộ và giảng viên khoa Điện tử

NCS. Lê Văn Thái (Trưởng khoa)

Cán bộ văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Thị Hạnh

Giáo vụ

0967993883

2

Lưu Thị Huyền

GVCN chuyên trách

0977215905

3

Kiều Thanh Uy

GVCN chuyên trách

0913871013

Bộ môn Điện tử tin học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

NCS. Bồ Quốc Bảo

Trưởng bộ môn

0936779989

2

TS. Hoàng Mạnh Kha

P. Trưởng khoa

0912668779

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

Giảng viên bộ môn Điện tử tin học

Bộ môn Kỹ thuật điện tử

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Th.s Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng bộ môn

0912145423

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện tử

Bộ môn Điện tử công nghiệp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Th.s Nguyễn Tiến Kiệm

Trưởng bộ môn

0913083484

2

Th.s Vũ Trung Kiên

P. Trưởng khoa

0989646848

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

Giảng viên bộ môn Điện tử công nghiệp

Bộ môn Điện tử viễn thông

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Trưởng bộ môn

0912215294