Cán bộ và giảng viên

Trên con đường đi đến chất lượng giáo dục, sự lao động sáng tạo và chuyên tâm của đội ngũ cán bộ - giảng viên - nhân viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn của Trường là một yếu tố quyết định. Lãnh đạo nhà trường cùng đơn vị khoa đã luôn xác định đầu tư lâu dài, bền vững cho lực lượng này; luôn lựa chọn những người có đủ đức - tài để thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh sinh viên.

Tính đến nay tập thể cán bộ giáo viên trong đơn vị là 64 cán bộ, giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn; trong đó có 04 Phó giáo sư; 11 Tiến sĩ; 49 thạc sỹ.