Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

* Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa: TS. Lê Văn Thái

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

Email: lvthai@gmail.com Điện thoại: 0912006453

Nhiệm vụ chính:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đề xuất tuyển dụng viên chức;

- Quản lý cán bộ, viên chức thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên trong khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên thuộc khoa;

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của khoa;

- Lập lịch trực lãnh đạo giải quyết công việc khoa hàng tuần;

- Tổ chức xây dựng các đề án mở ngành/chuyên ngành/nghề đào tạo mới;

- Quản lý nội dung các trang tin điện tử của khoa;

- Duyệt đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng của CBGV;

- Tổ chức kiểm tra thực hiện kỷ luật lao động của giảng viên, giáo viên và nhân viên trong khoa.

- Phó trưởng khoa: Vũ Trung Kiên

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

Email: vutrungkienfee@gmail.com Điện thoại: 989646848

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác quản lý người học thuộc khoa; công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập; đón HSSV khóa mới nhập học;

- Phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; hoạt động 5S; phòng chống cháy nổ, thiên tai;

- Phụ trách công tác điều tra việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp; các khảo sát về đánh giá của doanh nghiệp đối với năng lực của học sinh-sinh viên và đối với các chương trình đào tạo của khoa;

- Phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thí nghiệm; kế hoạch mua vật tư, linh kiện phục vụ đào tạo;

- Phụ trách công tác tổ chức ôn luyện thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi, robocon.

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp, hoạt động hợp tác quốc tế;

- Kiểm soát việc vận hành hệ thống quản lý theo chuẩn ISO 9001;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0989646848.

Email: vutrungkienfee@gmail.com

- Phó trưởng khoa: TS. Hoàng Mạnh Kha

Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

Email: khahoang@haui.edu.vn Điện thoại: 0912668779

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và kiểm soát quá trình đào tạo các hệ / ngành đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và đào tạo hợp tác với nước ngoài; Xây dựng tiến độ đào tạo hàng năm của khoa theo tiến độ chung;

- Phụ trách việc triển khai xây dựng chương trình môn học, đề cương chi tiết học phần; tổ chức biên dịch, biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết bài giảng và sách tham khảo cho các hệ / ngành đào tạo của khoa;

- Phụ trách phát triển ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi cho các học phần, môn học thuộc khoa quản lý;

- Tổ chức dự giờ, dự giảng giáo viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Duyệt khối lượng giảng dạy hàng tháng của giảng viên, giáo viên;

- Phụ trách các hoạt động về khoa học và công nghệ;

- Tổ chức kiểm tra thực hiện kỷ luật lao động của giảng viên, giáo viên và nhân viên trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0912668779.

Email : khahoang@haui.edu.vn

* Bí thư chi bộ: Thầy Lê Văn Thái

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động : 0912006453.

Email: lvthai@gmail.com

* Giáo vụ khoa: Cô Vũ Thị Hạnh

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0967993883.

Email: vunguyenhanh80@gmail.com

* Chuyên viên làm công tác chủ nhiệm lớp:

- Cô Lưu Thị Huyền. Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0977215905.

Email: luuhuyen13121982@gmail.com

- Thầy Kiều Thanh Uy. Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0913871013.

Email: thanhuykieu@gmail.com

* Chủ tịch Công đoàn: Thầy Nguyễn Tiến Kiệm

Điện thoại: 0913083484.

Email: kiem.nguyentien7@gmail.com

* Bí thư Liên chi đoàn: Thầy Phạm Văn Chiến

Điện thoại: 0915666066

Email: vanchiendhcn@gmail.com

* Các bộ môn

- Bộ môn Điện tử tin học: Trưởng bộ môn Thầy Bồ Quốc Bảo

Điện thoại: 0936779989

Email: bqbao77@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 13 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Bộ môn Kỹ thuật điện tử: Trưởng bộ môn Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0912145423.

Email: n_anhdt@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Tầng 14 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Bộ môn Điện tử công nghiệp: Trưởng bộ môn Thầy Nguyễn Tiến Kiệm

Điện thoại: 0913083484.

Email: kiem.nguyentien7@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 15 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Bộ môn Điện tử viễn thông: Trưởng bộ môn TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Điện thoai: 0915212294.

Email: dieulinh79@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 13 nhà A1, khu A trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.