Cơ cấu tổ chức khoa Điện tử

* Ban lãnh đạo

- Trưởng khoa: NCS. Lê Văn Thái

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0912006453.

Email: thailv@haui.edu.vn

- Phó trưởng khoa: Ths. Vũ Trung Kiên

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0989646848.

Email: vtkvtk7779@gmail.com

- Phó trưởng khoa: Ts. Hoàng Mạnh Kha

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0912668779.

Email : khahoang@haui.edu.vn

* Bí thư chi bộ: Th.s Vũ Trung Kiên

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động : 0989646848.

Email: vtkvtk7779@gmail.com

* Giáo vụ khoa: Vũ Thị Hạnh

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0967993883.

Email: vunguyenhanh80@gmail.com

* GVCN chuyên trách: Th.s Lưu Thị Huyền

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0981948425.

Email: luuhuyen13121982@gmail.com

* GVCN chuyên trách: Th.s Kiều Thanh Uy

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 264. Di động: 0913871013.

Email: thanhuykieu@gmail.com

* Chủ tịch Công đoàn: Th.s Nguyễn Tiến Kiệm

Điện thoại: 0913083484.

Email: kiem.nguyentien7@gmail.com

* Bí thư Liên chi đoàn: Kỹ sư. Phạm Văn Chiến

Điện thoại: 0915666066

Email: vanchiendhcn@gmail.com

* Các bộ môn

- Bộ môn Điện tử tin học

Trưởng bộ môn : Th.s Bồ Quốc Bảo

Điện thoại: 0936779989

Email: bqbao77@gmail.com

- Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Trưởng bộ môn Th.s Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 0912145423.

Email: n_anhdt@yahoo.com.vn

- Bộ môn Điện tử công nghiệp

Trưởng bộ môn: Th.s Nguyễn Tiến Kiệm

Điện thoại: 0913083484.

Email: kiem.nguyentien7@gmail.com

- Bộ môn Điện tử viễn thông

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Điện thoai: 0915212294.

Email: dieulinh79@gmail.com