CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Thạc sĩ (01 ngành)

- Kỹ thuật Điện tử

2. Đại học (03 ngành)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử : 3 chuyên ngành: CNKT Điện tử; CNKT Điện tử viễn thông, CNKT Điện tử tin học.

- Công nghệ Kỹ thuật Máy tính.

- Công nghệ Truyền thông và Mạng máy tính

3. Cao đẳng

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông có 2 chuyên ngành : CNKT Điện tử; CNKT Điện tử viễn thông.

4. Trung cấp chuyên nghiệp (Dừng tuyển sinh từ năm 2015)

- Điện tử dân dụng

- Điện tử viễn thông

5. Cao đẳng nghề

- CĐN Điện tử công nghiệp

- CĐN Điện tử dân dụng

6. Liên thông

- Liên thông CĐ-ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: CNKT Điện tử)

- Liên thông TC-ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: CNKT Điện tử)