Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Hiện tại Khoa có tổng số 20 phòng thí nghiệm/thực hành, 01 Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 01 TT NC Điện tử tin học, 01 TTNC Kỹ thuật điện tử, 01 TT NC&ƯD Điện tử công nghiệp, 01 TTNC Điện tử viễn thông. Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Khoa đã được hãng Mitsubishi tài trợ cho các phòng thực hành PLC, biến tần; được đối tác Microchip tài trợ cho phòng thí nghiệm Vi điều khiển PIC và Tập đoàn Texas Intrument của Mỹ tài trợ cho phòng thí nghiệm Vi điều khiển ARM.

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Văn phòng khoa Điện tử (Tầng 12 nhà A1)

1. Văn phòng

Văn phòng Khoa, phòng Trưởng khoa, phòng Phó Trưởng khoa, phòng Hội thảo 3 và văn phòng Đoàn Thanh niên được đặt tại tầng 12 nhà A1.

2. TT CN&CGCN

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được đặt tại tầng 12 nhà A1.

3. Bộ môn Điện tử tin học

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 13 nhà A1.

 • Trung tâm NC Điện tử tin học

 • Phòng TN Mạng và truyền thông 1 - P.1302-A1

 • Phòng TN Mạng và truyền thông 2 - P.1303-A1

 • Phòng TN Vi điều khiển - P.1304-A1

 • Phòng TN Vi xử lý - P.1305-A1

 • Phòng TN Thiết kế hệ thống số - P.1306-A1

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

4. Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 14 nhà A1.

 • Trung tâm NC Kỹ thuật điện tử

 • Phòng TN Kỹ thuật xung số - P.1402-A1

 • Phòng TN Kỹ thuật điện tử tương tự - P.1403-A1

 • Phòng TN Điện tử cơ bản 01 - P.1404-A1

 • Phòng TN Điện tử cơ bản 02 - P.1405-A1

 • Phòng TN Điện tử cơ bản 03 - P.1406-A1

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

5. Bộ môn Điện tử công nghiệp

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 15 nhà A1.

 • Trung tâm NC&UD Điện tử tự động

 • Phòng TN Máy điện và khí cụ điện - P.1502-A1

 • Phòng TN Biến tần - P.1503-A1

 • Phòng TN Điện tử công suất - P.1504-A1

 • Phòng TN Điều khiển tự động - P.1505-A1

 • Phòng TN PLC - P.1506-A1

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

6. Bộ môn Điện viễn thông

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 16 nhà A1.

 • Trung tâm Điện tử viễn thông

 • Phòng TN Kỹ thuật truyền hình 1 - P.1602-A1

 • Phòng TN Kỹ thuật truyền hình 2 - P.1603-A1

 • Phòng TN Kỹ thuật Audio-Video 1 - P.1604-A1

 • Phòng TN Kỹ thuật Audio-Video 2 - P.1605-A1

 • Phòng TN Kỹ thuật truyền thanh 1 - P.1606-A1

  Cở sở vật chất Khoa Điện tử

7. Một số hình ảnh về thiết bị thí nghiệm khoa điện tử

Nanoboard-3000, thiết bị thí nghiệm FPGA

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

ARTY-7, thiết bị thí nghiệm thiết kế vi mạch số

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Máy hàn chipset Atten at-8225

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

ARM Friendly KIT, thiết bị thí nghiệm thiết kế hệ nhúng

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Vivado 2016, phần mềm thí nghiệm thiết kế vi mạch số

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Thiết bị đo của hãng Techtronic

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

PLC và biến tần của hãng Mitsubishi

Cở sở vật chất Khoa Điện tử