GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XI

Ngày 23/7/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XI, năm học 2019 - 2020. Sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) và biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Xem thêm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XI

Ngày 11/10/2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XI cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên và Ban thư ký Hội sinh viên. PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Thư ký thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - là báo cáo viên của hội nghị.

Xem thêm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 16/03/2013 Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Thành phần tham gia học tập gồm có các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên; trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm, công ty, tổ trưởng các bộ môn và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Xem thêm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 13/12/2012 Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012. Thành phần tham gia học tập gồm có các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, Ban giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên; trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm, công ty và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Thực hiện kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 11/5/2012 của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sáng 26/5/2012, Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị tới các đồng chí cán bộ đảng viên và các đoàn thể quần chúng trong nhà trường.

Xem thêm