GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chiều ngày 20/02/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu khung giá phí dịch vụ đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” do TS. Trần Thị Thùy Trang - Khoa Kế toán Kiểm toán (KTKT) và đề tài “Nghiên cứu văn hóa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’ do TS. Lê Thùy Hương - Khoa Quản lý Kinh doanh (QLKD) thực hiện. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Trần Thị Thùy Trang chủ nhiệm

Đề tài “Nghiên cứu khung giá phí dịch vụ đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” do TS. Trần Thị Thùy Trang - Khoa KTKT làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngTS. Trần Thị Thùy Trang trình bày nội dung đề tài nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu

Trong giai đoạn hiện nay, tự chủ đại học là xu thế phát triển tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học. Bắt đầu năm học 2017-2018, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ. Hơn bao giờ hết công việc tính toán các chi phí đào tạo và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng để xây dựng mức giá phí đào tạo phù hợp cho từng ngành nghề đào tạo để cung cấp thông tin cho nhà quản trị đại học có vai trò đặc biệt quan trọng. Do vậy, một yêu cầu đặt ra cho công tác kế toán, đặc biệt là kế toán quản trị là phải đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, chính xác cho nhà quản lý ra quyết định. Qua nghiên cứu và phân tích số liệu thực tế, TS. Trần Thị Thùy Trang đề xuất lộ trình tính đủ chi phí đào tạo làm cơ sở tính giá phí theo mức xã hội hóa của ngành nghề đào tạo tại ĐHCNHN theo 03 mức như sau:

- Mức 1: Chi phí đào tạo đảm bảo tính đủ chi phí tiền lương (chi phí hiện nay chưa tính đủ yếu tố này) và nhu cầu chi ngân sách hỗ trợ cho người học.

- Mức 2: Chi phí đào tạo tính đủ chi phí tiền lương và chi phí về nghiệp vụ giảng dạy, học tập (tính đủ chi phí thường xuyên).

- Mức 3: Chi phí đào tạo tính đủ chi phí khấu hao tài sản cố định. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, lựa chọn bƣớc đi, xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ đào tạo (học phí) theo từng ngành học, đảm bảo phù hợp với thu nhập của người dân và khả năng của ngân sách nhà nước, cơ sở cho việc xác định chi phí đặt hàng (đơn giá đào tạo).

Các giải pháp xây dựng giá phí để Nhà trường có công cụ điều hành hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định về các mức phí đào tạo cho từng ngành nghề đảm bảo phải phù hợp với nhu cầu xã hội và mục tiêu đào tạo cụ thể.

Đề tài “Nghiên cứu văn hóa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’ do TS. Lê Thùy Hương - Khoa QLKD làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thùy Hương chủ nhiệm

Theo TS. Lê Thùy Hương, trong thời đại toàn cầu hóa, môi trường hoạt động đa văn hóa càng cho thấy xây dựng văn hóa ĐHCNHN là một trong những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nhà trường trong giai đoạn tới. Do vậy vấn đề văn hóa Nhà trường cần được nghiên cứu và thảo luận sâu rộng ở các cấp và các bộ phận của Trường để tạo ra sự đồng thuận trong toàn Trường, tìm ra tiếng nói chung và vừa là nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo sự phát triển bền vững của Trường ĐHCNHN.

Từ kết quả nghiên cứu thực tế tại nhà trường, một số giải pháp thúc đẩy thưc thi phát triển văn hóa trường ĐHCNHN được đề xuất nhằm góp phần làm cho văn hóa Nhà trường tiến gần đến mô hình mong muốn

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngTS. Lê Thùy Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

Giải pháp thứ nhất là thiết lập chương trình, tổ chức chiến dịch truyền thông văn hóa tổ chức một cách có hệ thống, đổi mới, sáng tạo, đa dạng và phong phú cả nội dung và hinh thức. Các nội dung, chiến dịch truyền thông quảng bá văn hóa ĐHCN HN nễn xuyên suốt các chủ đề như: truyền thông “hệ giá trị cốt lõi”; truyền thông chuẩn mực hành vi trong các mối quan hệ ứng xử của ĐHCNHN: hoạt động mang tính thói quen, hoạt động mang tính truyền thống, nghi lễ, nghi thức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy định…

Giải pháp thứ hai là thúc đẩy và nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ, đảm bảo sự nhất quán trong truyền bá các giá trị văn hóa ĐHCNHN với chiến lược, mục tiêu của Nhà trường. Tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong nhà trường. Trao đổi thông tin, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, những tâm tư, nguyện vọng, từ đó mọi người sẽ hiểu và gắn kết gần gũi, phối hợp hiệu quả với nhau trong công việc.

Giải pháp thứ ba là phát huy truyền thông đối ngoại (truyền thông bên ngoài) nâng cao hình ảnh thương hiệu ĐHCNHN. Mỗi thành viên cần tự xem mình là một “đại sứ thương hiệu”, góp phần cho truyền thông đối ngoại. Truyền thông văn hóa hiệu quả sẽ giúp cho tổ chức xây dựng thương hiệu vững chắc hơn. Nâng cao uy tín của ĐHCNHN, góp phần rất quan trọng trong việc tạo dựng và phát triển hình ảnh của nhà trường.

Giải pháp thứ tư giúp phát triển văn hóa Nhà trường thông qua các hình thức, kênh và phương tiện truyển thông văn hóa tại ĐHCNHN: tổ chức các hội nghị truyền thông văn hóa; tổ chức các lớp thuyết trình tuyên truyền về thiết chế văn hóa Nhà trường; biên soạn và phát hành Sổ tay Văn hóa; bản tin nội bộ; mạng nội bộ; tạp chí nội bộ, xuất bản định kỳ; đặc biệt là duy trì và phát huy truyền thông trực tiếp bên cạnh truyền thông qua mạng xã hội, qua website, email, bản tin…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá 02 đề tài có ý nghĩa lý luận, thực tiễn, nhất trí nghiệm thu và yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện, phát triển các ứng dụng trong thực tiễn.

  • Thứ Năm, 08:20 21/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 21:02 26/01/2021
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Thứ Bảy, 18:20 23/01/2021
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Thứ Hai, 14:48 18/01/2021
Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Thứ Sáu, 07:47 15/01/2021
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Thứ Sáu, 20:48 08/01/2021

Các bài đã đăng

Trao giải cuộc thi “Thiết kế logo khoa Cơ khí”

Trao giải cuộc thi “Thiết kế logo khoa Cơ khí”

Thứ Năm, 18:51 15/04/2021
Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh

Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh

Thứ Hai, 18:33 12/04/2021
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021: Sức hút của thương hiệu Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021: Sức hút của thương hiệu Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chủ Nhật, 15:20 11/04/2021
Đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Thứ Năm, 15:04 08/04/2021
Khai mạc đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Công nghệ thông tin

Khai mạc đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Công nghệ thông tin

Thứ Năm, 14:47 08/04/2021
Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cán bộ quản lý

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cán bộ quản lý

Thứ Sáu, 08:16 15/02/2019
Hội nghị Truyền thông và Văn hóa giáo dục đại học - Đổi mới & Phát triển

Hội nghị Truyền thông và Văn hóa giáo dục đại học - Đổi mới & Phát triển

Thứ Năm, 07:39 14/02/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở ngành đào tạo mới: Công nghệ vật liệu dệt, may

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở ngành đào tạo mới: Công nghệ vật liệu dệt, may

Thứ Hai, 17:50 28/01/2019
Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 13:39 25/01/2019
Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2019

Thứ Năm, 09:07 24/01/2019

Video giới thiệu