Kế hoạch trao học bổng khuyến học" Nguyễn Thanh Bình" năm học 2013-2014 và phương hướng hoạt động xây dựng quỹ năm học 2015-2016

Chi tiết kế hoạch tải về tại đây