BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành một số chính sách học bổng đối với sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu để thực hiện.

1. Quyết định về việc Quy định xét học bổng : tải về tại đây

2. Quyết định về Mức học bổng đối với sinh viên: tải về tại đây

3. Quyết định về việc Thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên: tải về tại đây