DỰ ÁN HaUI - JICA

ĐẦU RA 1

Xây dựng Mô hình đào tạo

Giới thiệu

Chi tiết

Hoạt động

CHI TIẾT

ĐẦU RA 2

Xây dựng Chương trình đào tạo

Giới thiệu

Chi tiết

Hoạt động

CHI TIẾT

ĐẦU RA 3

Chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật

Giới thiệu

Chi tiết

Hoạt động

CHI TIẾT