KHOA CƠ KHÍ

Giới thiệu

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển của nhà Trường. Trải qua 121 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Cơ khí đã đào tạo và cung cấp nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Khoa luôn phấn đấu cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.... Xem tiếp

* VIDEO GIỚI THIỆU KHOA: https://www.youtube.com/watch?v=zZ50dwKS8ik&feature=youtu.be

* THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ VIDEO GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH KHOA CƠ KHÍ NĂM 2019

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp