Cán bộ giảng viên

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên khoa gồm có giảng viên cơ hữu và hợp đồng thỉnh giảng, trong đó có Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, và các giảng viên đang nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Các cán bộ giảng viên trong đơn vị đều có kiến thức chuyên ngành vững vàng, có khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo và thực hiện các đề tài, dự án...Ngoài nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, giảng viên khoa luôn thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo ngắn hạn: đào tạo giáo viên cho các dự án, đào tạo cho các doanh nghiệp, đào tạo và chuyển giao công nghệ các phần mềm “Vẽ và thiết kế trên máy tính”, CAD/CAM, CNC...biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy…