Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Sáng ngày 24/04/2019, Khoa Cơ khí tổ chức cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019. Cố vấn học tập (CVHT) có vai trò quan trọng đối với hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi CVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên, là chuyên gia tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong suốt quá trình học tại trường. Nâng cao chất lượng của cố vấn học tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Xem thêm

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Thực hiện công tác kế hoạch năm học 2018-2019, Sáng ngày 11/04/2019 khoa Cơ khí tổ chức Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm học 2018-2019. Năm học này, khoa có 09 thầy/cô tham gia thi thiết kế bài giảng điện tử.

Xem thêm