Thông báo Về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ phụ thứ nhất năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2016 - 2017 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại họcchính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ số lượng đăng ký học tập học kỳ phụ thứ nhất năm học 2016 - 2017 của sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ đến ngày 15/12/2016;

Thời khóa biểu của các lớp độc lập được mở trong học kỳ phụ thứ nhất năm học 2016 - 2017 tải về tại đây

Các sinh viên căn cứ vào thời khóa biểu đã đăng ký để tham gia học tập đầy đủ đúng giờ;

Những sinh viên chưa đăng ký được lưu ý Kế hoạch tổ chức đợt đăng ký phụ như sau:

- Những sinh viên đã đăng ký học tập vào những lớp độc lập không được mở sẽ đăng ký lại sang các lớp độc lập khác được mở.

- Thời gian đăng ký phụ: Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

- Đến 15h00' ngày 30/12/2016 nhà trường sẽ khóa phần mềm đăng ký, kết quả đăng ký của sinh viên sẽ được chấp nhận và không điều chỉnh được.