PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Sau 02 ngày làm việc (ngày 5 và 6/10) tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 38 uỷ viên vào Ban Chấp hành khóa mới, trong đó có PGS.TS.Phạm Văn Đông – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCNHN.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ và các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Công Thương.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ dự Đại hội

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân và nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự Đại hội

Đại diện cho đoàn viên, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có: PGS.TS.Lê Hồng Quân – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; TS.Kiều Xuân Thực – Hiệu trưởng; PGS.TS.Phạm Văn Đông – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Lê Hồng Quân – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đại biểu tham dự Đại hội

5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương

Dự và phát biểu tại Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sáng 6/10/2023, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đạt được trong thời vừa qua.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Thứ trưởng nhấn mạnh, những năm qua, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế nước ta đã vượt qua khó khăn; tiếp tục đà phục hồi, phát triển.

Ngành Công Thương Việt Nam cũng đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Trong những thành tựu chung ấy có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành và của đất nước, Thứ trưởng nêu 5 vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định, đó là:

Thứ nhất, tổ chức công đoàn cần thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho mỗi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, chú trọng đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 06 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Thứ ba, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị để xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua và phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của ngành và từng đơn vị, tạo động lực để các đoàn viên, người lao động thi đua, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.

Thứ tư, phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, nhất là về điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trong đó, trọng tâm là thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy các cấp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác đánh giá, xếp loại công đoàn các cấp, bảo đảm thực chất, hiệu quả; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu tổ chức công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Công Thương.

Xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động

Sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã nghiên cứu thảo luận: Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III trình tại Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam về kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Đoàn chủ tịch Đại hội

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, tham gia dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III trình tại Đại hội IV; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Báo cáo tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động từ Đại hội công đoàn các cấp với Đảng, Nhà Nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương

Đại hội đã thảo luận, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân ngành Công Thương nói riêng và giai cấp công nhân Việt Nam nói chung.

Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam đã thống nhất, thông qua Nghị quyết với những nội dung nhiệm vụ, cụ thể:

Thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày tại Đại hội IV với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và khẩu hiệu hành động: "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành Công Thương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển”.

Đại hội cũng đặt ra môt số chỉ tiêu phấn đấu. Với chỉ tiêu phấn đấu hàng năm: Có ít nhất 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, phấn đấu 75% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; phấn đấu 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị công chức, viên chức.

Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ít nhất 90% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hàng năm 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; Công đoàn Công Thương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ công đoàn; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp; 95% trở lên Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn.

Đối với chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ: Phấn đấu hết năm 2028 toàn ngành có 182.258 đoàn viên công đoàn; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 80% số vụ việc của đoàn viên có nhu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023 -2028 (gồm 7 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ và 3 chỉ tiêu thực hiện hàng năm).

Đồng thời, thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Báo cáo góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động.

Đại hội giao Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, ý kiến tham gia của các đại biểu đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội kết luận và Đại hội biểu quyết thông qua để hoàn chỉnh, ban hành các văn kiện và thực hiện xây dựng Chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã được Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông cùng các đại biểu trao đổi bên lề (Nguồn ảnh: Báo Công Thương)

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành Công Thương không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh và công tác, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách; tích cực hưởng ứng và tham gia một cách thiết thực, có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động của ngành; đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra góp phần vào việc tăng cường và phát triển bền vững của ngành Công Thương Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Mỗi lá phiếu bầu gửi trọn niềm tin của đoàn viên, người lao động ngành Công Thương

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra: 38 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông (góc ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Phạm Văn Đông – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

PGS.TS.Phạm Văn Đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Tin tiêu điểm

Công đoàn HaUI: “Hành trình về nguồn” ATK Định Hóa và ATK Tân Trào với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thứ Bảy, 07:49 06/08/2022
Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 15:57 15/01/2021

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 14:02 31/03/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Thứ Năm, 14:27 25/07/2019
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thứ Tư, 16:14 29/05/2019
Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Thứ Năm, 11:37 21/03/2019
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 23:46 03/11/2018
Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Thứ Bảy, 00:40 20/10/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Hai, 07:41 01/10/2018
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Ba, 00:42 25/09/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 16:20 30/06/2018
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Thứ Bảy, 16:12 20/01/2018