Học phần xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

Học phần Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ dệt, may giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về khâu xử lý hoàn tất sau may dựa trên đặc điểm, tính chất của các loại vải được dùng và sản phẩm may. Từ đó sinh viên có khả năng lựa chọn vải cho sản phẩm may đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, sử dụng, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và sinh thái cho người tiêu dùng.

Nội dung học phần cũng giới thiệu về bản chất các quá trình xử lý tạo nên sản phẩm vải trắng - vải màu - vải hoa: sự thay đổi tính chất dưới các tác động hóa chất và thuốc nhuộm, phương pháp đánh giá chất lượng màu sắc và các yếu tố ảnh hưởng; các phương pháp xử lý hoàn tất sản phẩm dệt-may: công nghệ và các hiệu quả hoàn tất đạt được, phương pháp xử lý sản phẩm sau may và các yêu cầu cụ thể.

Với học phần này, sinh viên thỏa sức đam mê, thích thú sáng tạo phát triển nhiều sản phẩm có chất lượng cao, ứng dụng cho cuộc sống. Dưới đây là các sản phẩm từ bài tập của học phần mà các bạn sinh viên khoa CN May và TKTT đã sáng tạo.

Học phần xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

Học phần xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

Học phần xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

Học phần xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

Các sản phẩm từ bài tập của học phần mà các bạn sinh viên khoa CN May và TKTT

gIÁO VIÊN : NGUYỄN TRỌNG TUẤN