Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 37 (từ 29/04-05/05/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 37 từ 29/03 đến 05/05/2019 cụ thể như sau.download tại đây: /media/29/uffile-upload-no-title29481.xls