Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 2 các lớp Cao học Khóa 8 đợt 1.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 8 đợt 1- học kỳ 2.

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 7 đợt 1 (2017-2019)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 7 đợt 1 (2017-2019)

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 6 đợt 2 (2016-2018)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 6 đợt 2 (2016-2018)

Xem thêm

Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 3 các lớp Cao học Khóa 6 đợt 1,2

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 6 đợt 1,2 - học kỳ 3

Xem thêm

Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 1 các lớp Cao học Khóa 7 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 7 đợt 1 - học kỳ 1

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 6 đợt 1 (2016-2018)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 6 đợt 1 (2016-2018)

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học Khóa 6 (số 41/KH-ĐHCN ngày 15/03/2017)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học Khóa 6 (2016-2018), thời gian học từ 01/04/2017 đến 30/09/2017.

Xem thêm