Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học Khóa 6 (số 41/KH-ĐHCN ngày 15/03/2017)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học Khóa 6 (2016-2018), thời gian học từ 01/04/2017 đến 30/09/2017.

Xem thêm

Kế hoạch Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên các lớp Cao học Khóa 5 đợt 2 (2015-2017)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên các lớp cao học khóa 5 đợt 2.

Xem thêm

Thời khóa biểu Học phần Tiến sĩ lớp Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 1&2 (năm 2015&2016)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Thời khóa biểu giảng dạy và học tập các Học phần Tiến sĩ của lớp Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 1 và 2 (năm 2015 và 2016).

Xem thêm

Kế hoạch học tập học kỳ tiếp theo các lớp Cao học Khóa 6 đợt 1&2

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học khóa 6 đợt 1 & 2 học kỳ tiếp theo.

Xem thêm

Kế hoạch học tập học kỳ 2, 3 các lớp Cao học Khóa 5 và Khóa 6 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học:

Xem thêm

Kế hoạch học tập các lớp cao học học kỳ 1 của các lớp cao học Khóa 6 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch học tập của các lớp cao học Khóa 6 đợt 1 (2016-2018)

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp Khóa 5 đợt 1

Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp dành cho các học viên Khóa 5 đợt 1 (2015-2017) và các học viên chưa hoàn thành luận văn của các khóa trở về trước được biết để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Xem thêm

Kế hoạch học tập các lớp cao học học kỳ từ tháng 05/2016 đến tháng 09/2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch học tập của các lớp cao học, học kỳ từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2016 trong file đính kèm.

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp Khóa 4 đợt 1

Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp dành cho các học viên Khóa 4 đợt 1 và các học viên các khóa trở về trước được biết để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Xem thêm